درآمد اعضا

درآمد همکاران در لیست زیر قابل مشاهده می باشد. پس از پایان پروژه این مبالغ به حساب شما واریز خواهد شد.